Lajme

Fito në garën shpëblyese

Plotëso pyetësorin dhe hyni në garë për të fituar njërin nga shpërblimet: 5 Laptopa 20 telefona të mençur 100 ora të mençura Plotësimi i pyetësorit për “Studimet Gjurmuese” zgjat afërsisht 5-10 minuta.Nëse keni diplomuar në ndonjërën nga shkollat e mesme profesionale në Kosovë në vitin 2021,plotësoni pyetësorin në platformën për Studimet Gjurmuese “https://tsis.info” dhe futuni...

News

Trajnimi i ekspertëve për Njohjen e Mësimit Paraprak (NjMP)

Më 13 korrik 2022, Projekti në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) kazhvilluar një trajnim për gjashtëmbëdhjetë (16) ekspertë të cilët do të jenë pjesë e ekipeve vlerësuesepër vlerësimin e aplikacioneve të institucioneve që aplikojnë për akreditim për të ofruar shërbime tëNjMP-së. Siç parashihet me dispozitat aktuale ligjore, të gjitha institucionet që synojnë të...

Lajme

Digjitalizimi i sistemit të AAP-së: Roli i mjeteve digjitale në procesin e të nxënit dhe të vlerësimit

Digjitalizimi po e ndryshon jetën tonë të përditshme të punës dhe profesionet , dhe ky transformim digjital po shtrihet në të gjitha sferat e jetës, duke përfshirë edhe botën e punës. Edhe pse këto zhvillime po krijojnë rreziqe dhe sfida të reja, ato po sjellin edhe mundësi të reja për botën e punës dhe –...

News

Akreditimi i Institucioneve të AAP-së për Njohjen e Mësimit Paraprak (NjMP)

Në kuadër të krijimit të sistemit të NjMP-së në nivel vendi, Projekti e ka organizuar një sesion të suksesshëm informues mbi procesin e akreditimit më 12 maj 2022. Qëllimi i kësaj ngjarje ishte që ofruesve të ardhshëm të NjMP-së t’u prezantohen procedurat dhe procesi i akreditimit. Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar...

Lajme

Ofrimi i Pajisjeve të TI-së për Shkollat e AAP-se

Në kuadër të mbështetjes së tri (3) shkollave të AAP-së të cilat mbështeten nga Projekti, më 28 prillit 2022, Projekti ESVET PRO i ka shpërndarë njëzet (20) kompjuterë portativ (PC) dhe dy (2) laptopë për shkollën “Adem Gllavica” në Lipjan dhe shkollën “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”në Kaçanik. Ofrimi i këtyre pajisjeve korrespondon me profilet...