PËRPARËSIA KONKURRUESE

EKIPI I PROJEKTIT KSV/801

Mbështetja e Bashkimit Evropian për Rikualifikimet Profesionale dhe Profesionet në Arsimin dhe Aftësimin Profesional (“ESVET PRO”)

Daniele_Cristian_Passalacqua2.jpg

Daniele Cristian Passalacqua

Këshilltar Kryesor Teknik (KKT)
   Lule_Morina.jpg

   Lule Morina Shukriu

   Zyrtare për Administratë dhe Financa (ZAF)
     Nita_Shala.jpg

     Nita Shala

     Zyrtare për Prokurim, Monitorim dhe Vlerësim (ZPMV)
       Hana_Bacaj.jpg

       Hana Bacaj

       Eksperte vendore për hulumtime (EVH)
         Hajdin_Berisha.jpg

         Hajdin Berisha

         Ekspert vendor për kualifikime (EVK)

           Struktura organizative për zbatimin e Projektit synon që ta bëjë një ndarje të qartë dhe efektive të punës dhe kompetencave të vendimmarrjes, pronësisë nga ana e përfituesve dhe përfshirjes dhe koordinimit të duhur ndërmjet akterëve relevantë. Parimet e rëndësishme të menaxhimit të projektit përfshijnë monitorimin e orientuar në rezultate, përdorimin efikas të burimeve dhe ekzekutimin në kohë të aktiviteteve të projektit.

           Anëtarët këshillëdhënës:

           – Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK);

           – Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA);

           – Drejtorët e shkollave të AAP-së që mbështeten nga projekti;

           – Udhëheqësi i grupit të donatorëve për sektorin e AAP-së.