News

Akreditimi i Institucioneve të AAP-së për Njohjen e Mësimit Paraprak (NjMP)

Në kuadër të krijimit të sistemit të NjMP-së në nivel vendi, Projekti e ka organizuar një sesion të suksesshëm informues mbi procesin e akreditimit më 12 maj 2022. Qëllimi i kësaj ngjarje ishte që ofruesve të ardhshëm të NjMP-së t’u prezantohen procedurat dhe procesi i akreditimit. Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar...