EU_H2-05
EsvetPro-450px-300x60

Mbështetja e Bashkimit Evropian

për Rikualifikimet Profesionale dhe Profesionet

në Arsimin dhe Aftësimin Profesional

luxdev140x95

Regjistrohu për Njohjen e Mësimit Paraprak (NjMP)

Objektivi

Të kontribuojë në zhvillimin e një sistemi të arsimit dhe aftësimit që bazohet në cilësi, që është gjithëpërfshirës dhe i përgjegjshëm, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.

School_support-370x250-1.jpg

Mbështetja për shkollat e AAP-së

Mbështetja e tri shkollave të përzgjedhura të AAP-së në zhvillimin e tyre të përgjithshëm për t’u bërë institucione bashkëkohore me metodologjitë dhe teknikat më të përditësuara të mësimdhënies dhe të mësim-nxënies që janë relevante me kërkesat e tregut të punës.

Technical_workshop_FI.jpg

Sistemi i gjurmimit të diplomuarve

Projektit në kuadër të rezultatit dy fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e një Sistemi për Gjurmimin e të Diplomuarve i cili do t'u ofrojë akterëve të AAP-së dhe shkollave dëshmi lidhur me të dhënat e punësimit të diplomuarve dhe shkathtësitë relevante për nevojat e tregut të punës.

working-03_370x250.jpg

Njohja e Mësimit Paraprak

Njohja e Mësimit Paraprak (NjMP) është një “proces i vlerësimit të njohurive, aftësive ose kompetencave më të gjera që një individ ka fituar më parë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose informal”.

Këta janë disa nga treguesit që do të arrihen deri në fund të projektit

3

shkolla të AAP-së janë identifikuar dhe përzgjedhur si përfitues të drejtpërdrejtë të projektit

80

%

e të gjithë nxënësve të regjistruar në AAP-në fillestare nga shkollat që mbështeten nga Projekti e përfundojnë me sukses vitin e tyre shkollor.

50

orë të aftësimit praktik të parapara me kurrikulë në shkollat që mbështeten nga projekti anë realizuar me sukses

70

%

e punëdhënësve janë të kënaqur me nivelin e përafrimit të kurrikulave të programeve të AAP-së të mbështetur nga Projekti me nevojat e tregut të punës.

3

Marrëveshje afatgjata dhe me shumë qëllime të bashkëpunimit të nënshkruara ndërmjet institucioneve të AAP-së dhe institucioneve që ofrojnë punë dhe/ose atyre që ofrojnë aftësim janë aktive.

36

Sesione të trajnimeve janë ofruar për stafin mësimdhënës të shkollave të AAP-së që mbështeten nga Projekti.

18

Sesione të trajnimeve janë ofruar për stafin menaxhues të shkollave të AAP-së që mbështeten nga Projekti.

3

Sete të kualifikimeve janë përditësuar, përmirësuar ose janë zhvilluar rishtazi dhe zbatohen në shkollat e AAP-së që mbështeten nga Projekti.
Këta janë disa nga treguesit që do të arrihen deri në fund të projektit

Është zhvilluar korniza ligjore për Studimet Gjurmuese

200 specialistë të studimeve gjurmuese janë aftësuar

Është zhvilluar platforma kombëtare online për studime gjurmuese.

Këta janë disa nga treguesit që do të arrihen deri në fund të projektit

10

Ofrues të NjMP-së janë akredituar

30

Trajnues të NjMP-së janë trajnuar

150

Kandidatë në proceset e NjMP-së janë regjistruar.
5

Shërbimet e NjMP-së ofrohen në 5 profile prioritare në nivel vendi

15

Është themeluar një grup prej 15 vlerësuesish të jashtëm të NjMP-së.

3

Janë zhvilluar/përditësuar setet e kualifikimeve në 3 profile prioritare

Shkollat që mbështeten nga Projekti ESVET PRO

 

Nr Komuna Lloji i shkollës Emri i shkollës Drejtori Më shumë informata
1 Vushtrri Teknike Lutfi Musiqi Ibrahim Lahu Me shumë informata
2 Lipjan Teknike Adem Gllavica Skender Rudari Me shumë informata
3 Kaçanik Teknike Feriz Guri / Vëllezërit Çaka Atdhe Neziri Me shumë informata

Shkollat e mbështetura nga Projekti KSV/020

 

LuxDev e zbaton, po ashtu, Projektin KSV/020 – Mbështetja për Reformën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë – Faza 2 Në kuadër të këtij Projekti mbështeten shkollat në vijim:

Nr Komuna Lloji i shkollës Emri i shkollës Drejtori Me shumë informata
1 Prishtinë Teknike – QK Gjin Gazulli Blerim Gjoci Me shumë informata
2 Prishtine Teknike Shtjefën Gjeqovi Blerim Gervalla Me shumë informata
3 Prishtinë Tregti/Turizëm 7 Shtatori Haki Dili n/a
4 Ferizaj Kujdes shëndetësor Qendra e Kompetencës Bashkim Hyseni Me shumë informata
5 Ferizaj Teknike Pjetër Bogdani Isuf Qalaj Me shumë informata
6 Gjilan Teknike Mehmet Isai Lumnije Tahiri Me shumë informata
7 Pejë Teknike Shaban Spahija Arben Gjikolli Me shumë informata
8 Prizren Ekonomik / Turizëm Qendra e Kompetencës Aliismet Cocaj Me shumë informata
9 Prizren Teknike 11 Marsi Xhelal Susuri Me shumë informata
10 Suharekë Teknike Skender Luarasi Hamdi Bytyqi Me shumë informata

Objektivi i Projektit ESVET PRO është që të kontribuojë në zhvillimin e një sistemi të arsimit dhe aftësimit që bazohet në cilësi, që është gjithëpërfshirës dhe i përgjegjshëm, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Kontakti

Telefoni

+383 (0) 38 211 922
+383 (0) 38 200 20 151

Email

ksv801@luxdev.lu

Lokacioni

Rr. Agim Ramadani, ndërtesa e MASHT-it, Kati i 3-të, Zyra nr.307, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Contact us

  Lajmet e fundit

  Posteri_ver2.png
  27/11/2022

  Fito në garën shpëblyese

  Plotëso pyetësorin dhe hyni në garë për të fituar njërin nga shpërblimet: 5 Laptopa 20 telefona të mençur 100 ora të mençura Plotësimi i pyetësorit për “Studimet Gjurmuese” zgjat afërsisht 5-10 minuta.Nëse keni diplomuar në…

  Read More
  Training-in-RPL1.png
  29/07/2022

  Trajnimi i ekspertëve për Njohjen e Mësimit Paraprak (NjMP)

  Më 13 korrik 2022, Projekti në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) kazhvilluar një trajnim për gjashtëmbëdhjetë (16) ekspertë të cilët do të jenë pjesë e ekipeve vlerësuesepër vlerësimin e aplikacioneve të institucioneve që…

  Read More
  Digitalization-of-the-VET-System1.jpeg
  07/07/2022

  Digjitalizimi i sistemit të AAP-së: Roli i mjeteve digjitale në procesin e të nxënit dhe të vlerësimit

  Digjitalizimi po e ndryshon jetën tonë të përditshme të punës dhe profesionet , dhe ky transformim digjital po shtrihet në të gjitha sferat e jetës, duke përfshirë edhe botën e punës. Edhe pse këto zhvillime…

  Read More